Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, jako Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, poskytlo Mateřské škole, Praha 2, Slovenská 27 v rámci Výzvy č. 02_16_023 pro Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - šablony pro MŠ a ZŠ pro Prahu v prioritní ose 3 OP, dotaci ve výši 546 952,00 Kč na realizaci projektu

 

 

„Podpora předškolního vzdělávání“

registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0001786

 

 

datum zahájení fyzické realizace projektu 01. 12. 2016

celková doba realizace projektu 24 měsíců

datum ukončení fyzické realizace projektu 30. 11. 2018.

 

 

Projekt je zaměřen na rozvoj oblastí, které jsou pro školu a její další rozvoj prioritní. Podpora bude zaměřena na osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy, podporu extrakurikulárních aktivit, spolupráci s rodiči dětí a žáků.

 

Aktivity projektu:

  • Školní asistent - personální podpora MŠ. Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu - školního asistenta mateřským školám. Aktivita umožňuje vyzkoušet a na určité období poskytnout větší podporu zejména dětem ohroženým školním neúspěchem.

  • Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ. Cílem aktivity je poskytnout rodičům dostatečný prostor a informace pro včasné rozmyšlení všech faktorů spojených s nástupem jejich dětí na základní školu.

  • Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ - DVPP v rozsahu Matematická pregramotnost, Čtenářská pregramotnost, Inkluze. Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických

    pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání. Vzdělávání bude probíhat formou absolvování vzdělávacího programu DVPP akreditovaného v systému DVPP.

  • Prevence logopedických vad a problémů komunikačních schopností u dětí v MŠ. Cílem šablony je rozšířit prostřednictvím absolvování vzdělávacího programu DVPP síť logopedických asistentů v řadách předškolních pedagogů v mateřských školách, a tím podpořit přirozený vývoj řeči dětí a plošně posílit prevenci častých logopedických vad či poruch řeči předškolních dětí.

  • Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů MŠ. Cílem je podpořit pedagogy mateřských škol ve zvyšování kvality jejich každodenní práce při vzdělávání a výchově dětí. Pedagog absolvuje v rámci šablony akreditovaný vzdělávací program DVPP.