Zápis do mateřské školy pro školní rok 2021-2022  

 

Termín pro podání žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání je

 

od 3.5. do 6.5. 2021,


(pro osobní podání a doložení originálů písemností v čase 9,00 - 16,00 hod. v pobočce MŠ Koperníkova).

 

Počet volných míst bude upřesněn na konci dubna

pobočka Slovenská 

pobočka Koperníkova 

 

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání je možné podat následujícími způsoby: 

1. do datové schránky školy ID e8skxnq 

2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  

3. e-mailem na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  v tomto případě dokládá žadatel originály žádosti do 5 dnů  v pobočce MŠ Koperníkova  8-16 hod.

4. pokud nemáte možnost žádost odeslat elektronicky je možné vhodit žádost s přílohami, vše v zalepené obálce s textem „Zápis“ do schránky, která bude v době zápisu umístěna u vstupu do  mateřské školy Koperníkova 7 (Vhodit žádost je možné pouze v pracovní dny v čase 9-16 hod. V průběhu dalšího dne odešleme registrační číslo a e mail s potvrzením doručení žádosti. Mimo uvedený čas není možné tuto možnost využít).

5. poštou na adresu Mateřská škola Koperníkova 7, Praha 2 (použijte pouze pokud nemáte jinou možnost, doručování písemností je problematické)

 

 

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů. V podání upřesněte způsob potvrzení, případně nás kontaktujte telefonicky 222514346. 

  

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání řádně a čitelně vyplňte a spolu s kopiemi níže uvedených dokladů doručte v době zápisu.

 

Neposílejte dříve, dodržte termín zápisu 3.5. - 6.5.2021 .

 

 

Jako přílohu k Žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání odevzdáváte:

 

 • Evidenční list dítěte s potvrzením dětského lékaře.
 • Kopii rodného listu dítěte
 • Kopii kartičky zdravotního pojištění dítěte
 • Přihláška dítěte ke stravování
 • Cizí státní příslušníci kopii cestovního dokladu dítěte, povolení pobytu dítěte a místo jeho pobytu v ČR
 • Kopii občanského průkazu zákonného zástupce, který žádost podává, cizinci cestovní pas a povolení pobytu nebo místo pobytu v ČR.

Další případné doklady (pro ty, jichž se to týká):
 • Písemné Vyjádření školského poradenského pracoviště (PPP nebo SPC) pro případný vznik nároku na podpůrná opatření u dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami.
 • Písemné posudky (doporučení apod.) odborného poradenského pracoviště nebo lékaře, vztahující se ke skutečnostem, které by mohly mít negativní dopad na zajišťováníbezpečnosti a ochrany zdraví v průběhu docházky do mateřské školy, a to jak dítěte samotného, tak i ostatních dětí.
 • Rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky vydané příslušnou základní školou.
 • Oznámení o individuálním vzdělávání (tiskopis na základě podání žádosti zašleme emailem).
 • Rozhodnutí soudu o výkonu rodičovských povinností a práv ( pouze str. dotčené výk.povinn., s doložkou nabytí právní moci).

 

Doklad o prokázání trvalého pobytu dítěte v Praze 2 výpisem z registru obyvatel MČ Prahy 2 není požadován.  Spádovost ověří škola ve spolupráci s ÚMČ. Pokud můžete doložit jiný doklad o bydlišti dítěte (OP) urychlíte průběh řízení. V případě pochybností budete k doložení vyzvání dodatečně.

Na základě zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mají rodiče právo zastupovat dítě při právních jednáních, ke kterým není právně způsobilé. Rodiče jsou povinni si vzájemně sdělit  vše podstatné, co se týká dítěte a jeho zájmů. Při právním jednání vůči dítěti, které není způsobilé ve věci samostatně  právně jednat, postačí pouze jeden z rodičů jako zákonný zástupce dítěte, který bude jednat s třetí stranou (školou). Jedná-li jeden z rodičů v záležitosti dítěte sám vůči třetí osobě (škole), jedná škola v dobré víře a má se za to, že přítomný rodič jedná se souhlasem druhého rodiče.


Všechny požadované tiskopisy vyplňte čitelně hůlkovým písmem! 

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání    http://www.msslovenska.cz/ke-stazeni/zadost_o_prijeti_k_pv.pdf

Přihláška ke stravování                                    http://www.msslovenska.cz/ke-stazeni/prihlaska_ke_stravovani.pdf

Evidenční list dítěte                                          http://www.msslovenska.cz/ke-stazeni/evidencni_list_ditete.pdf   


Žádost o zpětvzetí použijete pouze při zrušení žádosti před vyhlášením výsledků zápisu.

Žádost o zpětvzetí                                            http://www.msslovenska.cz/ke-stazeni/zadost_o_zpetvzeti.pdf             

 
Pokud je již dítě přijato je nutné je písemně odhlásit - kontaktujte vedení školy.

 

Pro el.podání uvedené dokumenty naskenujte do formátu PDFodešlete výše uvedenými způsoby. Před odesláním zkontrolujte čitelnost odesílaných souborů. Podání přes datovou schránkou lze využít pouze pokud je majitelem schránky fyzická osoba.

 

Podáním žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bere zákonný zástupce na vědomí, že

v souladu s § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, má jako zákonný zástupce účastníka řízení / jmenovaného dítě / možnost ještě před vydáním rozhodnutí ve věci žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání, o níž rozhoduje ředitel mateřské školy, nahlédnout do spisu a vyjádřit k podkladům rozhodnutí.

Seznámit se s obsahem spisu a vyjádřit se k podkladům rozhodným pro rozhodnutí bude možné pouze telefonicky nebo e mailem dne 12.5.2021.

Informace, kterou takto obdržíte se bude týkat pouze obsahu spisu, tj. odevzdaných tiskopisů a dokladů. Informace o výsledku zápisu budou dostupné pravděpodobně až 31.5.2021.

Není nezbytné možnosti nahlédnutí do spisu využít, pokud by podání žádosti obsahovalo nedostatky nebo vady kontaktujeme zákonného zástupce bez odkladu s výzvou o doplnění náležitostí.

 

Po převzetí žádosti odešleme nejpozději do druhého pracovního dne na uvedený email nebo do uvedené datové schránky potvrzení o přijetí žádosti a přidělené registrační číslo pod kterým budou do 31.5.2021 zveřejněny výsledky přijímacího řízení.

V případě, že neobdržíte potvrzení o podání s registračním číslem, kontaktujte nás nejpozději 12.5.2021 e mailem nebo telefonicky 222514346.


Dotazy ohledně zápisu zodpovÍme telefonicky v dubnu každé úterý a středu 9-12 hodin (222514346).