Provoz školy se znovu otevírá v pondělí 25.5.

Pouze pro přihlášené děti a v omezeném režimu.

Informace byly zaslány všem na uvedený kontaktní email.

 


 

  

Zápis do mateřské školy pro školní rok 2020-2021

 

Zápis bude probíhat

 

bez přítomnosti dětí i zákonných zástupců ve škole.

  

 

Termín pro podání žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání je

 

od 2.5. do 11.5. 2020.

 

Počet volných míst

pobočka Slovenská 17 volných míst

pobočka Koperníkova 28 volných míst

 

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání je možné podat následujícími způsoby: 

1. do datové schránky školy ID e8skxnq 

2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  

3. e-mailem na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  

4. pokud nemáte možnost žádost odeslat elektronicky je možné vhodit žádost s přílohami, vše v zalepené obálce s textem „Zápis“ do schránky, která bude v době zápisu umístěna u vstupu do  mateřské školy Koperníkova 7 (Vhodit žádost je možné pouze v pracovní dny v čase 9-15 hod. Ještě týž den odešleme registrační číslo a e mail s potvrzením doručení žádosti. Mimo uvedený čas není možné tuto možnost využít).

5. poštou na adresu Mateřská škola Koperníkova 7, Praha 2 (použijte pouze pokud nemáte jinou možnost, doručování písemností je problematické)

 

 

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů. V podání upřesněte způsob potvrzení, případně nás kontaktujte telefonicky 222514346.

 

  

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání řádně a čitelně vyplňte a spolu s kopiemi níže uvedených dokladů doručte v době zápisu.

 

Neposílejte dříve, dodržte termín zápisu 2.5. - 11.5.2020.

 

 

 

Jako přílohu k Žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání odevzdáváte:

 

 • Evidenční list dítěte
 • Doložení očkování dítěte – kopie očkovacího průkazu a prohlášení zákonného zástupce
 • Kopii rodného listu dítěte
 • Kopii kartičky zdravotního pojištění dítěte
 • Přihláška dítěte ke stravování
 • Cizí státní příslušníci kopii cestovního dokladu dítěte, povolení pobytu dítěte a místo jeho pobytu v ČR
 • Kopii občanského průkazu zákonného zástupce, který žádost podává, cizinci cestovní pas a povolení pobytu nebo místo pobytu v ČR.

Další případné doklady (pro ty, jichž se to týká):
 • Písemné Vyjádření školského poradenského pracoviště (PPP nebo SPC) pro případný vznik nároku na podpůrná opatření u dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami.
 • Písemné posudky (doporučení apod.) odborného poradenského pracoviště nebo lékaře, vztahující se ke skutečnostem, které by mohly mít negativní dopad na zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví v průběhu docházky do mateřské školy, a to jak dítěte samotného, tak i ostatních dětí.
 • Rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky vydané příslušnou základní školou.
 • Oznámení o individuálním vzdělávání (tiskopis na základě podání žádosti zašleme emailem).
 • Rozhodnutí soudu o výkonu rodičovských povinností a práv ( pouze str. dotčené výk.povinn., s doložkou nabytí právní moci).

 

Doklad o prokázání trvalého pobytu dítěte v Praze 2 výpisem z registru obyvatel MČ Prahy 2 není požadován vzhledem k uzavření ÚMČ. Spádovost ověří škola ve spolupráci s ÚMČ. Pokud můžete doložit jiný doklad o bydlišti dítěte (OP) urychlíte průběh řízení.

Na základě zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mají rodiče právo zastupovat dítě při právních jednáních, ke kterým není právně způsobilé. Rodiče jsou povinni si vzájemně sdělit  vše podstatné, co se týká dítěte a jeho zájmů. Při právním jednání vůči dítěti, které není způsobilé ve věci samostatně  právně jednat, postačí pouze jeden z rodičů jako zákonný zástupce dítěte, který bude jednat s třetí stranou (školou). Jedná-li jeden z rodičů v záležitosti dítěte sám vůči třetí osobě (škole), jedná škola v dobré víře a má se za to, že přítomný rodič jedná se souhlasem druhého rodiče.


Všechny požadované tiskopisy vyplňte čitelně hůlkovým písmem! 

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání    http://www.msslovenska.cz/ke-stazeni/zadost_o_prijeti_k_pv.pdf

Přihláška ke stravování                                    http://www.msslovenska.cz/ke-stazeni/prihlaska_ke_stravovani.pdf

Evidenční list dítěte                                          http://www.msslovenska.cz/ke-stazeni/evidencni_list_ditete.pdf   

Žádost o zpětvzetí                                            http://www.msslovenska.cz/ke-stazeni/zadost_o_zpetvzeti.pdf             

 
Žádost o zpětvzetí použijete pouze při zrušení žádosti před vyhlášením výsledků zápisu.
Pokud je již dítě přijato je nutné je písemně odhlásit - kontaktujte vedení školy.

 

Pro el.podání uvedené dokumenty naskenujte nebo vyfoťte a odešlete výše uvedenými způsoby. Před odesláním zkontrolujte čitelnost odesílaných souborů.

 

Podáním žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bere zákonný zástupce na vědomí, že

v souladu s § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, má jako zákonný zástupce účastníka řízení / jmenovaného dítě / možnost ještě před vydáním rozhodnutí ve věci žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání, o níž rozhoduje ředitel mateřské školy, nahlédnout do spisu a vyjádřit k podkladům rozhodnutí.

Seznámit se s obsahem spisu a vyjádřit se k podkladům rozhodným pro rozhodnutí bude možné pouze telefonicky nebo e mailem dne 18.5.2020.

Informace, kterou takto obdržíte se bude týkat pouze obsahu spisu, tj. odevzdaných tiskopisů a dokladů. Informace o výsledku zápisu budou dostupné pravděpodobně až 31.5.2020.

Není nezbytné možnosti nahlédnutí do spisu využít, pokud by podání žádosti obsahovalo nedostatky nebo vady kontaktujeme zákonného zástupce bez odkladu s výzvou o doplnění náležitostí.

 

Po převzetí žádosti odešleme nejpozději do druhého pracovního dne na uvedený email nebo do uvedené datové schránky potvrzení o přijetí žádosti a přidělené registrační číslo pod kterým budou do 31.5.2020 zveřejněny výsledky přijímacího řízení.

V případě, že neobdržíte potvrzení o podání s registračním číslem, kontaktujte nás nejpozději 12.5.2020 e mailem nebo telefonicky 222514346.


Dotazy ohledně zápisu zodpovéme telefonicky v dubnu každé úterý a středu 9-12 hodin (222514346).

 

Pokud není možné získat lékařské potvrzení k termínu zápisu, uvede zákonný zástupce do ev.listu všechny  informace týkající se zdravotního stavu dítěte a potvrzení lékaře bude doloženo později - v případě přijetí dítěte před vydáním rozhodnutí o přijetí. Uvedení neúplných či nepravdivých informací může být důvodem ukončení správního řízení.

 Vzor textu čestného prohlášení k očkování:

Prohlašuji, že (jméno a příjmení dítěte), nar. (XX.X. XXXX), se podrobil(a) všem stanoveným pravidelným očkováním podle zákona o ochraně veřejného zdraví.

 

Příloha: kopie očkovacího průkazu

Podpis zákonného zástupce