ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

Právní úprava předškolního vzdělávání je stanovena zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhláškou MŠMT č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. 

 

 

 

Základní informace

 

 • Předškolní vzdělávání je určeno dětem ve věku od 3 do 6 let.  Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné (§ 34a a 34b školského zákona).

 

  • Školským obvodem pro všechny mateřské školy městské části Praha 2 je celé území městské části, tzn., že všechny MŠ MČ Praha 2 jsou „spádové“, dítě s místem trvalého pobytu v MČ Praha 2 má při přijímání přednost před dítětem s místem trvalého pobytu mimo MČ Praha 2.

 

  • Zákonný zástupce ve vyhlášeném termínu zápisu odevzdá v místě zápisu vyplněné tiskopisy - žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, evidenční list, přihlášku ke stravování. Prokáže se platným dokladem totožnosti a předloží rodný list dítěte,  doloží potvrzení o trvalém pobytu dítěte ve spádové oblasti Praha 2, případně občanský průkaz dítěte.

 

  • Ředitel mateřské školy podle stanovených kritérií a kapacitních možností rozhodne o přijetí či nepřijetí dítěte do mateřské školy.

 

  • Podmínkou přijetí dítěte je, aby se přihlašované dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním a mělo doklad, že je imunní proti nákaze, nebo že se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (§ 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví). Tato podmínka se nevztahuje na dítě, které se hlásí k povinnému předškolnímu vzdělávání.

 

  • Další podmínky pro přijetí  stanovuje ředitel/ředitelka mateřské školy v kritériích.

 

  • Mateřská škola zveřejňuje kritéria pro přijímání dětí, počty volných míst v MŠ pro zápis a konkrétní podrobnější informace obvyklým způsobem, tj. vyvěšením v MŠ, umístěním na webových stránkách MŠ a pod..

 

 

Pokyny pro rodiče

 

  • Zákonný zástupce dítěte si opatří potřebné tiskopisy – v listinné podobě budou dostupné v obou pobočkách. Případně je na vyžádání obdrží e mailem.

 

 • Řádně vyplněné a podepsané tiskopisy, včetně originálu (ověřené kopie) lékařského potvrzení, odevzdá zákonný zástupce ve stanoveném termínu zápisu,  tj. 02.05. a 3.5. 2018, čas pro odevzdání stanoví ředitel MŠ. Podáním žádosti je zahájeno správní řízení.

   

 • V případě, že se zákonný zástupce nemůže zápisu osobně zúčastnit, může pověřit jinou osobu. Plná moc k zastupování musí být úředně ověřena.

 

  • Při podání žádosti zákonní zástupci dítěte obdrží:
  • potvrzení o podání žádosti s jednacím číslem,

  • informaci o možnosti nahlédnutí do spisu a vyjádření se k podkladům rozhodnutí ( 09.05. 2018, od 14,00 do 15,00 hod).

  • žádost o zpětvzetí žádosti o přijetí.

    

 

  • Zrušení žádosti o přijetí nebo odhlášení již přijatého dítěte je nutné provést vždy písemně k rukám ředitelky školy.

 

 • Termín zveřejnění výsledku zápisu bude pravděpodobně až 28. 05. 2018. Na webu školy a na vývěsce v pobočce Koperníkova 7 se zveřejňují registrační čísla přijatých dětí.

   

 • Rozhodnutí o přijetí si zákonní zástupci vyzvednou pouze osobně na informační schůzce.

 

 

  • Do 01.06. 2018 bude zákonným zástupcům nepřijatých dětí odesláno písemné rozhodnutí o nepřijetí.

 

 

Informace k zápisům do mateřských škol Prahy 2 najdete na

http://www.praha2.cz/Zapisy-do-materskych-skol-MC-Praha-2-pro-skolni-rok-2018-2019.html

 

Souhrnné informace k zápisům k předškolnímu vzdělávání naleznete na stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

http://www.msmt.cz/vzdelavani/predskolni-vzdelavani/informace-o-povinnem-predskolnim-vzdelavani