Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

platná pro zápis na školní rok 2019/2020

Školským obvodem Mateřské školy, Praha 2, Slovenská 27,

je celé území městské části Praha 2.

 

Přijmout k předškolnímu vzdělávání lze v souladu s ustanovením § 34 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon"), a ustanovením § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (netýká se dětí, pro které je  od 1.9.2019 docházka povinná). 

V případě, kdy počet žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání překročí počet volných míst, bude ředitelka školy postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, podle platných kritérií.

 

Pokud jednotlivého kritéria dosáhne více uchazečů, budou seřazeni podle věku (data narození) sestupně, od nejstaršího k nejmladšímu.

Kritéria pro přijetí:

1.     Povinné předškolní vzdělávání

Děti, které k 31. 8. 2019 dosáhnou věku 5 let nebo věku 6 let (odklad školní docházky), které mají trvalé bydliště na území MČ Praha 2, jejich školským obvodem je území městské části Praha 2. Uchazeči budou řazeni podle věku sestupně od nejstaršího k nejmladšímu.

 

2.      Děti, které k 31. 8. 2019 dosáhnou věku 4 let, které mají trvalé bydliště na území MČ Praha 2, jejich školským obvodem je území městské části Praha 2. Uchazeči budou řazeni podle věku sestupně od nejstaršího k nejmladšímu

 

3.      Děti, které k 31. 8. 2019 dosáhnou věku 3 let, které mají trvalé bydliště na území MČ Praha 2, jejich školským obvodem je území městské části Praha 2. Uchazeči budou řazeni podle věku sestupně od nejstaršího k nejmladšímu

 

4.      Děti, které k 30.9.2019 dosáhnou věku 3 let , které mají trvalé bydliště na území MČ Praha 2, jejich školským obvodem je území městské části Praha 2. Uchazeči budou řazeni podle věku sestupně od nejstaršího k nejmladšímu

 

5.      Děti, které k 30.9.2019 dosáhnou věku minimálně 3 let , které mají trvalé bydliště mimo území MČ Praha 2. Uchazeči budou řazeni podle věku sestupně od nejstaršího k nejmladšímu.

 

 

Kritérium trvalého pobytu a spádové oblasti se týká též dětí občanů Evropské unie a občanů třetích zemí, kteří mají hlášeno místo pobytu na území obce.

Občané třetích zemí jsou povinni doložit oprávnění k pobytu na území České republiky ve smyslu ustanovení § 20 odst. 2 písm. d) školského zákona. 

V Praze 5. dubna 2019                                            

         Bc. Daniela Daňková

                                                                                                      ředitelka školy