Výroční zpráva 2017-2018

 

 

Podklady pro výroční zprávu

školní rok 2017-2018

Předškolní vzdělávání

 1. Zřizovatel:                Městská část Praha 2

          Náměstí Míru 20/600, Praha 2, 120 39

 

 1. Název školy:             Mateřská škola, Praha 2, Slovenská 27

 

 1. Změny v síti škol:

Ve školním roce 2017-2018 nebyly změny, které mají vliv na zařazení do sítě škol.

Organizace má dvě pobočky            Mateřská škola Slovenská 27,

                                                          Mateřská škola Koperníkova 7

 

 1. Vzdělávací program:

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání - „Pojď si s námi hrát, buď náš kamarád.“ - je v souladu s požadavky Rámcového programu pro předškolní vzdělávání a se školským zákonem.

 

 1. Internátní provoz:
 • Škola nemá internátní provoz.
 • Pobočky školy - MŠ Slovenská 27 a MŠ Koperníkova 7 - mají celodenní provoz.
 • Provozní doba, v obou pobočkách, je od 7,00 do 17,30 hodin v pracovních dnech.

 

 1. Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků

(podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů),

ped. prac. celkem

ped. prac. s odbornou kvalifikací

ped. prac. bez odborné kvalifikace

počet (fyz. osoby) k 31. 12. 2017

14+1 as.pedagoga

13

1

 


 


 1. Věková struktura pedagogických pracovníků:

Věk

do 30

31 - 40

41 - 50

51 - 60

61 – a více

počet (fyz. os) k 31. 12. 2016

2

1

3+1as.p.

7

1

 
8.Další vzdělávání pedagogických pracovníků:

  • doplnění odborné kvalifikace            1
   • k 30.6.2018 dokončeno studium a splněna kvalifikace podle zákona č. 563/2014 Sb. §6 v platném znění.
  • rozšíření odborné kvalifikace:           0
  • průběžné vzdělávání – zastoupená témata: inkluze, osobnostně sociální rozvoj pedagogických pracovníků, předmatenatická gramotnost, čtenářská gamotnost, vzdělávání vedoucích pracovníků zaměřené na legislativu, právo a účetnictví

 

 1. Zápisy do MŠ pro školní rok 2017/2018:

přihlášené děti

přijaté děti

Děti odcházející do ZŠ

počet

z toho:

z toho:

HMP

ost. kraje

HMP

ost. kraje

 

 

 

 

 

 

 

 

Zápis probíhal podle platných kritérií pro rok 2017-18. Poptávka po umístění dětí 2x převyšovala kapacitní možnosti školy.

Proti rozhodnutí o nepřijetí bylo podáno 6 odvolání. V průběhu správního řízení se uvolnila 4 místa. Ve správním řízení bylo vyhověno 4 odvoláním. Zamítnuta byla dvě odvolání, MHMP výrok ředitele potvrdil. Děti nesplnily kritérium dosažení věku 3 let k 31.8.2018.


 1. Využití poradenských služeb pro MŠ:

Škola dlouhodobě spolupracuje s Pedagogicko psychologickou poradnou pro Prahu 2, Francouzská 56, Praha 2 v oblasti psychologických a speciálně pedagogických služeb. Jedná se především o zjišťování úrovně školní zralosti nebo diagnostiku a podporu dítěte v oblasti grafomotoriky a percepčních dovedností před nástupem do základní školy. V rámci integračních programů spolupracuje škola se SPC podle typu diagnostiky a potřeb dítěte.

 

 1. Spolupráce s rodiči a ostatními partnery:

Spolupráce s rodiči –

 • informační schůzky, pravidelná společná setkání na Tvořivých dílnách.

Spolupráce s ostatními partnery –

 • Projekt „Koukají na nás správně“ organizovalo o.s. Prima Vizus. Cílem projektu je odhalení případných dioptrických vad u dětí ve věku od tří do šesti let a předcházení tupozrakosti.
 • Spolupráce se základními školami Prahy 2
 • Splupráce s OMEP – prezentace školy zahraničním delegátům konference.

 1. Zkušenosti s výukou cizích jazyků v rámci vzdělávacího programu školy:

Výuka cizího jazyka není zařazena ve vzdělávacím programu školy, škola nemá pedagoga s potřebnou kvalifikací.

Seznamování s cizím jazykem – angličtinou – je zájemcům nabízeno formou kroužku v rámci mimoškolní aktivity. Výuka probíhá 1x týdně v rozsahu 1/60min. Jedná se o první seznamování s cizím jazykem, zájem ze strany rodičů je velký. Do kroužku dochází ročně kolem 45 dětí.

 

 1. Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin:

K předškolnímu vzdělávání jsou běžně přijímány i děti cizinců a občanů EU, kteří mají trvalý nebo přechodný pobyt na území ČR. Jejich znalost češtiny je na různé úrovni a podle toho se nastavuje adaptační program, který probíhá v úzké spolupráci s rodinou. Někdy i za asistence rodinného příslušníka, většinou matky. Osvědčila se skupinová práce s dětmi, které potřebují pomoc s porozuměním v českém jazyce. Tato činnost mohla být realizována díky tzv.překrývání pedagogů a přítomnosti školního asistenta financovaného z  OP VVV Šablony.

Nejvíce zastoupeným státem je Rusko, Ukrajina a Slovensko. Děti ze smíšených rodin, většinou ze států EU, již při nástupu do mateřské školy hovoří již většinou plynule oběma jazyky svých rodičů.

 

 1. Environmentální výchova:

Je součástí ŠVP a prolíná jednotlivými vzdělávacími bloky v průběhu celého roku.

 

 1. Multikulturní výchova:

Do školy docházejí děti z různých skupin sociálních, etnických i národnostních. Vzhledem k různorodému složení dětských skupin prolíná multikulturní výchova průběžně vzdělávacími činnostmi ŠVP. Děti jsou vedeny k všestranné, účinné a otevřené komunikaci s vrstevníky, k porozumění a vzájemné toleranci. Výsledky v této oblasti jsou velmi dobré.

 

 1. Prevence rizikového chování:

V rámci ŠVP je zařazena prevence nebezpečí z kontaktu s neznámými lidmi, nebezpečí návykových látek a respekt k vlastnímu bezpečí a ochraně soukromí. V průběhu roku probíhají návštěvy dopravního hřiště v Muzeu policie ČR.

 

 1. Účast škol v rozvojových a mezinárodních programech:

Škola je od 1.12.2016 zapojena do OP VVV Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I. Realizuje personální šablony školský asistent, DVPP pro pedagogy školy a setkání s rodiči na aktuální témata týkající se vzdělávání dětí.

 

 1. Děti s trvalým pobytem v jiném kraji:

 

kraj

K r a j

Jihočeský

Jihomoravský

Karlovarský

Vysočina

Královéhradecký

Liberecký

Moravskoslezský

Olomoucký

Pardubický

Plzeňský

Středočeský

Ústecký

Zlínský

Celkem

počet dětí celkem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

z toho nově přijatí

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 1. Další údaje o MŠ: (naplňování cílů a priorit apod.).

Dále realizujeme podporu přirozeného rozvoje řeči v předškolním věku. V přímé vazbě na dotaci z rozvojových programů MŠMT v roce 2014 a 2015.

 

 1. Naplňování cílů, opatření a aktivit vyplývajících z Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy hlavního města Prahy 2016-2020.

Aktivita I. 4.1

Podpora vzdělávání pedagogů v oblasti speciální pedagogiky. Realizováno v rámci DVPP byli proškoleni 2 pedagogvé.

 

Aktivita I. 4.2

Vytváření takových podpůrných opatření, kdy bude nutné v nezbytných případech zapojovat do výuky asistenta pedagoga.

Škola má schválenu funkci asistenta pedagoga a vzdělává dítě se SVP.

 

Aktivita I. 3.2

Podpora logopedické péče – vzdělávání pedagogů a logopedická prevence v ŠVP.

12 pedagogů ze 14 má kurz Logopedického asistenta, logopedická prevence je součástí denních vzdělávacích aktivit.

 

Aktivita I. 6.4

Podpora vzdělávání dětí předškolního věku v prevenci proti úrazům a zraněním při různých činnostech s ohledem na věk dítěte. Průběžně v rámci ŠVP.

Program první pomoci pro děti mateřských škol – splňuje požadavky na vzdělání dětí v problematice první pomoci, které je zakotveno v RVP a je tedy součástí ŠVP. Školí profesionální záchranáři s praxí v záchranných službách, děti mají možnost prohlídky sanitního vozu a vyzkoušet si základy první pomoci. Určeno pro předškoláky.

 

Aktivita I. 5.2

Podpora předškolní přípravy dětí s OMJ na vstup do základního vzdělávání. Průběžně v rámci ŠVP.

 

Aktivita I. 5.4

Podpora přirozené výchovy dětí k respektu odlišné kultury. Průběžně v rámci ŠVP.

Multikulturní výchova je součástí programu školy. Děti se setkávají s odlišnou národností svých spolužáků běžně, v průběhu docházky a průběžně se seznamují se zvyky a tradicemi národů a kultur.

 

Aktivita I. 5.5

Zajištění efektivní komunikace s rodiči využíváním komunitních tlumočníků. Podle aktuální potřeby.

Zejména při podání žádosti o předškolní vzdělávání.

 

 1. Počet dětí s odlišným mateřským jazykem ve vztahu ke znalosti českého jazyka

Zjišťování počtu dětí s pořebou podpory doučování českého jazyka

Stupeň znalosti ČJ

Počet dětí

Úplná neznalost ČJ

2

Nedostatečná znalost ČJ

2

Znalost ČJ s potřebou doučování

1

 

 

V Praze 28.9.2018

                                                                                  Bc. Daniela Daňková

                                                                                       ředitelka školy