Školní řád platný od 1.9.2016

Mateřská škola, Praha 2, Slovenská 27

 

Školní řád

 

Obsah:

 

1..     Základní úkoly mateřské školy při zabezpečování předškolního vzdělávání

 

 

2..     Práva a povinnosti účastníků předškolní výchovy a vzdělávání

a)Práva dítěte

b)Práva zákonných zástupců

c)Povinnosti zákonných zástupců dětí dle zákona 561/2004 Sb.

d)Práva a povinnosti pedagogů

e)Pravomoci ředitele

f) Základní pravidla chování

 

 

3..     Přístup ke vzdělávání a školským službám cizinců

 

 

4..     Upřesnění výkonu práv a povinností zákonných zástupců při vzdělávání dětí

a)Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

b)Provoz mateřské školy a podmínky pro přebírání dětí od zákonných zástupců ke vzdělávání v mateřské škole a pro jejich předávání zákonným zástupcům po ukončení vzdělávání

d)Omlouvání dětí zákonnými zástupci

e)Organizace provozu školy v měsíci červenci a srpnu

f)Organizace vzdělávání a denní režim činností v mateřské škole

g)Odchod dětímateřské školy

c) Konkretizace způsobu informování zákonných zástupců dětí o průběhu vzdělávání a dosažených výsledcích.

 

 

5..     Péče o zdraví a bezpečnost dětí při vzdělávání

a)Dohled nad dětmi

b)Pobyt dětíuzavřených prostorách mateřské školy

c)Pobyt mimo areál mateřské školy

d)Pobyt dětí na školní zahradě

e)Opatření při úrazu, evidence školních úrazů

 

 

6..     Ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

 

 

7..     Chování dětí při zacházení s majetkem mateřské školy v rámci vzdělávání

 

 

8..     Stanovení podmínek pro úhradu úplaty za předškolní vzdělávání

 

 

9..     Školní stravování

 

 

10..   Ukončení vzdělávání dítěte v mateřské škole

 

 

11..   Zabezpečení budovy MŠ

 

 

12..   Další bezpečnostní opatření

 

 

13..   Závěrečné ustanovení


Ředitelka příspěvkové organizace Mateřská škola, Slovenská 27, Praha 2 v souladu s § 30 odst. 1, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydává tento školní řád, kterým se upřesňují vzájemné vztahy mezi dětmi, jejich zákonnými zástupci a zaměstnanci školy podle konkrétních podmínek uplatněných ve výše uvedené mateřské škole.

 

 

1..     Základní úkoly mateřské školy při zabezpečování předškolního vzdělávání

Úkolem předškolního vzdělávání je rozvíjet osobnost dítěte, podporovat jeho tělesný rozvoj a zdraví, jeho osobní spokojenost a pohodu, napomáhat mu v chápání okolního světa a motivovat je k dalšímu poznávání a učení, stejně tak i učit dítě žít ve společnosti ostatních a přibližovat mu normy a hodnoty touto společností uznávané.

 

Úkolem institucionálního předškolního vzdělávání je

 • doplňovat a podporovat rodinnou výchovu,
 • zajistit dítěti prostředí s dostatkem podnětů k jeho aktivnímu rozvoji a učení,
 • obohacovat denní program dítěte a poskytovat odbornou péči,
 • usnadňovat dítěti jeho další životní i vzdělávací cestu,
 • vytvářet dobré předpoklady pro pokračování ve vzdělávání tím, že za všech okolností budou maximálně podporovány individuální rozvojové možnosti dětí
 • na základě dlouhodobého a každodenního styku s dítětem i jeho rodiči plní předškolní vzdělávání i úkol diagnostický.

 

Školní vzdělávací program upřesňuje cíle, zaměření, formy a obsah vzdělávání podle konkrétních podmínek uplatněných v mateřské škole.

Při plnění základních cílů vzdělávání a školního vzdělávacího programu mateřská škola postupuje v souladu se zásadami uvedenými v § 2 odst. 1 Školského zákona a řídí se platnou příslušnou školskou a pracovněprávní legislativou.

 

 

2..     Práva a povinnosti účastníků předškolní výchovy a vzdělávání

a)Práva dítěte

Každé přijaté dítě (dále jen dítě) má právo

 • na kvalitní předškolní vzdělávání v rozsahu uvedeném v bodě 1. tohoto školního řádu, zaručující optimální podmínky pro vlastní rozvoj,,
 • na zajištění činností a služeb poskytovaných školskými poradenskými zařízeními v rozsahu stanoveném ve školském zákoně,
 • na fyzicky i psychicky bezpečné prostředí při pobytu v mateřské škole.

 

Pokud je ve třídě mateřské školy vzděláváno dítě se speciálně vzdělávacími potřebami nebo dítě nadané, je poskytována včasná speciálně pedagogické péče podle individuálních potřeb a možností jednotlivých dětí.

Další práva dětí při vzdělávání vyplývají z ustanovení ostatních článků tohoto školního řádu.

 

b)Povinnosti dítěte

 • dodržovat a respektovat školní a třídní pravidla, která jsou stanovena na začátku školního roku,
 • řídit se pokyny učitele a dalších oprávněných osob,
 • chovat se, tak aby svým jednáním nezpůsobilo škodu nebo újmu na zdraví a majetku sobě či ostatním účastníkům vzdělávání.

 

c)Základní práva zákonných zástupců:

Rodiče dětí, popřípadě opatrovníci nebo osvojitelé dětí (dále jen „zákonní zástupci“) mají právo

 • na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dětí,
 • vyjadřovat se ke všem rozhodnutím mateřské školy týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání dětí,
 • projevit jakékoliv připomínky k provozu školy, učitelce nebo ředitelce školy,
 • na informace a poradenskou pomoc mateřské školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání dětí,
 • po dohodě s učitelkou být přítomni výchovným činnostem ve třídě,
 • konzultovat výchovné i jiné problémy svého dítěte s učitelkou nebo ředitelkou školy

přispívat svými nápady a náměty k obohacení výchovného programu školy,

 

d)Povinnosti zákonných zástupců dětí dle zákona 561/2004 Sb.

 • zajistit, aby dítě docházelo řádně do mateřské školy (ode dne data přijetí k předškolnímu vzdělávání) a při příchodu do mateřské školy bylo vhodně a čistě upravené,
 • na vyzvání ředitelky mateřské školy se osobně účastnit projednávání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte,
 • informovat mateřskou školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo o jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na vzdělávání nebo na zdraví a bezpečnost ostatních dětí nebo pracovníků školy,
 • dokládat důvody nepřítomnosti dítěte v mateřské škole v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem, při infekčním nebo jiném závažném onemocnění doložit potvrzení od lékaře o tom, zda je dítě schopné nástupu do kolektivu.
 • dodržovat Školní řád, provozní dobu školy, předpisy a pokyny  mateřské školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni,
 • plnit pokyny pracovníků mateřské školy vydané v souladu s právními předpisy a školním řádem,
 • poskytnout osobní údaje o dítěti v rozsahu uvedeném v školském zákoně § 28 odst. 2, které jsou podstatné pro vedení školní matriky, které jsou součástí Evidenčního listu dítěte při zápisu do mateřské školy. Informace o dětech jsou důsledně využívány pouze pro vnitřní potřebu školy, oprávněné orgány státní správy a samosprávy a v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
 • oznamovat v mateřské škole každou změnu ve výše uvedených údajích.

 

e)Práva a povinnosti pedagogů

Pedagog přispívá svou činností k naplnění výše uvedených práv dítěte.

 • Má právo
 1. oodmítnout zařadit dítě na akci pořádané školoupřípadě, že nemá požadované vybavení nebo není schopno respektovat stanovená pravidla. Dítěti zajistí náhradní program.
 2. oodmítnout při příchodu dítě, které jeví známky onemocnění nebo má ve vlasech hnidy.
 3. oodmítnout zanechání osobních předmětů ve třídě (hračky, zavazadla…).
 4. ona zdvořilé chování ze strany rodičů a důstojné prostředí, ve kterém vykonává svou práci.
 • Rozhoduje o metodách a postupech při plnění vzdělávacích cílů školy.
 • Povinnosti pedagogů a ostatních zaměstnanců vyplývají z jednotlivých pracovních náplní.

 

f)Pravomoci ředitele

Na základě žádosti zákonného zástupce vydává ředitelka mateřské školy Rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu

vzdělávání v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, a zákonem 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění.

Ředitelka mateřské školy může ukončit docházku dítěte do mateřské školy po předchozím písemném upozornění zástupce dítěte jestliže:

 • dítě se bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny,
 • zákonný zástupce dítěte závažným způsobem opakovaně narušuje provoz školy,
 • ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu lékař nebo školské poradenské zařízení dítě nezvládne adaptační program MŠ,
 • z důvodu neuhrazení povinných plateb - úplaty za vzdělávání nebo platby za stravování.

 

g)      Základní pravidla chování zákonných zástupců dětí při vzájemném styku se zaměstnanci mateřské školy, s jinými dětmi docházejícími do mateřské školy a  s ostatními zákonnými zástupci

Při pobytu v mateřské škole zákonní zástupci dětí

 • dodržují stanovenou organizaci provozu mateřské školy a vnitřní režim mateřské školy,
 • řídí se školním řádem mateřské školy,
 • dodržují při vzájemném styku se zaměstnanci mateřské školy, s jinými dětmi docházejícími do mateřské školy a s ostatními zákonnými zástupci dětí pravidla slušnosti a vzájemné ohleduplnosti.

 

 

3..     Přístup ke vzdělávání a školským službám cizinců

 

 • Přístup ke vzdělávání a školským službám za stejných podmínek jako občané České republiky mají také občané jiného členského státu Evropské unie a jejich rodinní příslušníci.
 • Cizinci ze třetích států (nejsou občany EU) mají přístup k předškolnímu vzdělávání a školským službám za stejných podmínek jako občané České republiky (občané EU), pokud mají právo pobytu na území ČR na dobu delší než 90 dnů, pokud jsou azylanty, osobami požívajícími doplňkové ochrany, žadatelé o udělení mezinárodní ochrany nebo osoby požívající dočasné ochrany.

 

 

4..     Upřesnění výkonu práv a povinností zákonných zástupců při vzdělávání dětí

a)Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

Do mateřské školy jsou přijímány děti zpravidla po dovršení tří let věku. Přednostně se přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky.

Zápis dětí do mateřské školy na následující školní rok probíhá v termínech stanovených zřizovatelem. K zápisu jsou zařazeny děti, které do 31. 8. daného roku dovrší tří let věku. V případě volné kapacity mohou být děti do mateřské školy přijímány i v průběhu školního roku.

Dítě do mateřské školy přijímá ředitelka mateřské školy na základě žádosti rodičů a lékařského potvrzení dětského lékaře. Žádost o přijetí dítěte do mateřské školy rodiče podávají v termínech zápisu. Po ukončení zápisu obdrží rodiče rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání do 30 dnů od přijetí přihlášky.

Přijímací řízení probíhá podle Kritérií pro přijímání dětí do Mateřské školy Slovenská 27.

Při přijetí dítěte do mateřské školy stanoví ředitelka mateřské školy po dohodě se zákonnými zástupci dítěte denní režim docházky dítěte do mateřské školy, tj. dny a délku jeho pobytu v těchto dnech v mateřské škole a zároveň dohodne se zákonnými zástupci dítěte způsob a rozsah jeho stravování po dobu pobytu v mateřské škole. Jedná-li se o děti, které se mateřské škole pravidelně vzdělávají kratší dobu, než odpovídá provozu mateřské školy, lze dohodnout prodloužení docházky dítěte, jemuž nebyl rozsah vzdělávání omezen v rozhodnutí o přijetí, nejdříve s účinností od prvního dne druhého kalendářního měsíce následujícího po uzavření dohody. O uzavření této dohody ředitel mateřské školy neprodleně informuje zákonného zástupce dítěte, které se vzdělává ve zbývající době. Pokud zákonní zástupci budou požadovat změnu těchto sjednaných podmínek, je nutno tuto změnu písemně dohodnout s ředitelkou mateřské školy s platností od nového školního roku.


b)      Provoz mateřské školy a podmínky pro přebírání dětí od zákonných zástupců ke vzdělávání v mateřské škole a pro jejich předávání zákonným zástupcům po ukončení vzdělávání

Mateřská škola, Praha 2, Slovenská 27 je škola s celodenním provozem s určenou provozní dobou pobytu pro děti.

Pobočka mateřská škola Slovenská 27 - má stanovený provoz pobytu pro děti od 7,00 hodin do 17,30 hodin.

Pobočka mateřská škola Koperníkova 7 - má stanovený provoz pobytu pro děti od 7,00 hodin do 17,30 hodin.

Provoz zařízení končí ve stanovenou dobu, do této doby jsou rodiče povinni převzít dítě zpět do své péče.

 

Zákonní zástupci v době určené pro příchod dětí do mateřské školy předávají dítě osobně, pedagogickým pracovnicím v dané třídě školy tak, aby učitelka o dítěti prokazatelně věděla (verbální kontakt).

 

Zákonní zástupci si přebírají dítě po skončení jeho vzdělávání od pedagogického pracovníka mateřské školy v dané třídě, popřípadě na zahradě mateřské školy, a to v době určené mateřskou školou k přebírání dětí zákonnými zástupci.

 

V případě, že je se zákonnými zástupci dítěte dohodnuta individuální délka jeho pobytu v mateřské škole, bude s nimi i samostatně dohodnut způsob přebírání dítěte ke vzdělávání a jeho předávání po ukončení vzdělávání.

 

Zákonní zástupci dítěte mohou pověřit jinou osobu pro jeho přebírání a předávání při vzdělávání v mateřské škole. Pověřenou osobou může být osoba právně odpovědná starší 18 let, ve výjimečných případech 15 let. Vystavené písemné pověření podepsané zákonnými zástupci dítěte předají zákonní zástupci učitelce ve třídě, kam dítě běžně dochází.

 

 • Postup při nevyzvednutí dítěte po skončení provozní doby.

Pokud si zákonný zástupce nebo pověřená osoba nevyzvedne dítě do stanovené doby, příslušný pedagogický

pracovník

 • kontaktuje telefonicky zákonné zástupce,

Při pozdním předání dítěte zákonnému zástupci nebo pověřené osobě bude proveden zápis s uvedením času a důvodu vyzvednutí dítěte po skončení provozní doby mateřské školy.

Opakované pozdní vyzvedávání dítěte je porušením školního řádu a může být důvodem ukončení školní docházky dítěte.

 

 • informuje telefonicky ředitelku školy,
 • v případě, že se nepodaří kontaktovat zákonného zástupce, kontaktuje Policii ČR.
 • Policie ČR kontaktuje OSPOD (sociálně právní ochrana dětí), dítě je předáno do jejich péče.

 

c)      Konkretizace způsobu informování zákonných zástupců dětí o průběhu vzdělávání a dosažených výsledcích.

Zákonní zástupci dítěte se mohou informovat o cílech, formách, metodách a obsahu vzdělávání ve školním vzdělávacím programu, který je volně přístupný v mateřské škole a na webových stránkách školy. Ve školním řádu získají základní informace o v mateřské škole. V době konzultačních hodin nebo po individuální domluvě se mohou zákonní zástupci v odpoledních hodinách informovat u pedagogického pracovníka vykonávajícího pedagogickou činnost ve třídě, do které dítě dochází, o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte. Delší konzultaci je nutno domluvit na dobu, kdy pedagogové nepracují s dětmi.

O organizaci akcí jsou zákonní zástupci informováni v dostatečně velkém předstihu prostřednictvím písemné vývěsky na nástěnkách v šatnách jednotlivých tříd.

Na začátku školního roku se koná informační schůzka, kde jsou zákonní zástupci informováni o podmínkách vzdělávání a organizaci provozu školy. Veškeré informace o připravovaných akcích jsou průběžně zveřejňovány prostřednictvím nástěnek v šatnách jednotlivých tříd nebo vestibulech škol.

Informace jsou dostupné včas. Doporučujeme sledovat vyvěšené informace. Roční plán akcí je veřejně přístupný i na webových stránkách školy.

 

d)      Omlouvání dětí zákonnými zástupci z každodenního vzdělávání.

Krátkodobou nepřítomnost oznámí zákonný zástupce včetně důvodu v dostatečném předstihu:

Rodiče omlouvají děti a odhlašují je ze stravování na den následující, nejpozději do 13,00 hodin, a to e mailem nebo osobně písemně do sešitů určených pro omluvy v šatnách jednotlivých tříd. V pondělí je možné odhlásit stravu ráno do 7,30 hod. V případě mimořádného odchodu po obědě, není možné odpolední svačiny odečítat z celkové výše stravného, ale svačina je vydána v době odchodu dítěte ze školy. Takto připravená svačina je určena k rychlé spotřebě. Neodhlášený oběd (v případě náhlého onemocnění) si mohou rodiče vyzvednout a odnést ve vlastních plastových nádobách v době vydávání obědů do 12,15 hodin (platí pouze v první den nepřítomnosti).

 

e)      Organizace provozu školy v měsíci červenci a srpnu

Provoz mateřské školy je uzavřen po dohodě se zřizovatelem v měsíci červenec a srpen. Přerušení provozu oznámí ředitelka školy zákonným zástupcům na základě usnesení Rady Městské části Praha 2 a zveřejní termín, místo a organizaci zajištění náhradního provozu mateřských škol Prahy 2 a možnost umístění dětí v mateřské škole v daném období. Provoz mateřské školy je přerušen po dohodě se zřizovatelem zpravidla také v prosinci v období školních vánočních prázdnin. V tomto období není zajištěn náhradní provoz.

 

f)Organizace vzdělávání a denní režim činností v mateřské škole

Předškolní vzdělávání má 3 ročníky, do jedné třídy lze zařadit děti z různých ročníků. O zařazení dětí do tříd rozhoduje ředitelka mateřské školy.

Vzdělávání probíhá v denním režimu činností

 

7,00 –  8,30                         spontánní aktivity a hry dětí, řízené individuální činnosti, předškolní příprava

8,30 –   9,00                        pohybové aktivity, hygienické, sebeobslužné činnosti, svačina

9,00 – 10,00                         dopolední vzdělávací program

10,00 – 11,45(12,00)               příprava a pobyt venku

11,30 – 12,00                         sebeobslužné činnosti, hygiena, příprava na oběd

11,45 – 12,45                         oběd, hygiena, příprava na odpočinek

12,45 – 14,00(14,15)               relaxační chvilky, čtení na pokračování, odpočinek, pro děti s nižší potřebou spánku 13,45 – klidové aktivity

14,00 – 15,00                         postupné vstávání, hygiena, pohybové aktivity, odpolední svačina,

15,00 – 17,30                         odpolední program, tvořivé činnosti, individuální aktivity, podle možnosti pobyt na školní zahradě.

 

Časový režim dne je postaven na době podávání jídel, ostatní časy jsou orientační. Pružný denní řád umožňuje učitelkám reagovat na individuální potřeby dětí a situace související s programem vzdělávání. Plánování aktivit vychází z potřeb dětí, poměr aktivit je vyvážený a dostatkem prostoru pro spontánní hru. Nezbytný je včasný ranní příchod do mateřské školy tak, aby dítě mělo dostatek času na realizaci svých aktivit. Stanovený základní denní režim může být pozměněn v případě, že to vyplývá ze školního vzdělávacího (rámcového) programu a v případě akcí.

Příchod dětí do mateřské školy je od začátku provozní doby do 8,30 hodin, pozdější příchod podle aktuální potřeby rodičů je nutný předem dohodnout s učitelkou v dané třídě.

V době od 8,30 – do 10,00, dále od 10,30 - do 11,30 v době pobytu dětí venku mimo areál školy a od 13,00 – do 14,30 hodin je budova Koperníkova 7 i Slovenská 27 uzamčena, v této době je prováděn mokrý úklid společných prostor, šaten a schodiště. Z bezpečnostních důvodů je vstup do budov uzavřen.

 

Za příznivého počasí tráví denně děti venku nejméně dvě hodiny. Důvodem vynechání pobytu venku jsou: silný vít, déšť, mlha, znečištěné ovzduší nebo teplota pod – 10°C, stejně tak vysoké teploty v letních měsících.

Třídy v obou pobočkách jsou věkově smíšené, v jedné skupině jsou zařazeny děti zpravidla dvou ročníků předškolního vzdělávání. Denní program předškolního vzdělávání je realizován podle školního vzdělávacího programu „Pojď si s námi hrát, buď náš kamarád.“

 

 • Přivádění a převlékání dětí:

Rodiče převlékají děti v šatně. Věci dětí ukládají do osobních skříněk označených značkou dítěte. Oblečení dětí rodiče označí tak, aby nemohlo dojít k záměně.

 

 • Předávání a vyzvedávání dětí:

Rodiče jsou povinni děti přivádět až ke třídě, osobně je předat učitelce a informovat ji o zdravotním stavu dítěte. Rodiče za děti zodpovídají až do předání učitelce. Rodiče neponechávají děti v šatně nikdy samotné. Děti z MŠ smí vyzvedávat pouze zákonní zástupci dětí a osoby jimi pověřené. Děti, které chodí domů po obědě, si vyzvedávají rodiče mezi 12,30 a 13,00 hodinou. Ostatní děti se rozcházejí po odpolední svačině od 15,00 hodin. V případě, že si rodiče dítěte s celodenním pobytem potřebují výjimečně vyzvednout dítě před odpolední svačinou, zapíší tuto skutečnost do sešitu omluv. Na základě této informace je připravena odpolední svačina s sebou po obědě.

 

g)Odchod dětímateřské školy

Učitelka předává dítě vždy osobně zákonným zástupcům nebo pověřené osobě na základě písemného zmocnění.

Před odchodem ze třídy nebo zahrady na konci pracovní doby učitelka vždy zkontroluje všechny prostory, ve kterých se děti pohybovaly a ujistí se o odchodu všech dětí, za které zodpovídá.

Zákonní zástupci, kteří si vyzvednou své dítě na školní zahradě ihned po převzetí dítěte opustí s dítětem školní prostory. Vzhledem k bezpečnosti není možné zahradu dále využívat, je určena pouze pro pobyt dětí v mateřské škole za doprovodu učitelky nebo personálu školy.5..     Péče o zdraví a bezpečnost dětí při vzdělávání

a)Dohled nad dětmi

Mateřská škola vykonává dohled nad dítětem od doby, kdy je pedagogický pracovník převezme od jeho zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby, až do doby, kdy je pedagogický pracovník předá jeho zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě. Každá učitelka je osobně zodpovědná za bezpečnost svěřených dětí od doby jejich převzetí od rodičů, pověřené osoby nebo jiného pedagoga školy do doby jejich předání rodičům, pověřeným osobám nebo jinému pedagogovi školy.

 

b)Pobyt dětíprostorách školy

Učitelka má neustále přehled o všech dětech, za které zodpovídá, průběžně kontroluje jejich počet. Při závažných důvodech si zajistí dohled jiné pracovnice z MŠ. Učitelka průběžně kontroluje všechny prostory, ve kterých se děti pohybují (třída, herna, sociální zařízení, šatna). Při hře ve třídě dbá, aby si děti hrály klidně, sleduje jejich hru, předchází konfliktům. Nedovolí dětem nosit do mateřské školy nebezpečné předměty nebo hračky. Rodiče zodpovídají za bezpečnost vlastních dětí při společných akcích pořádaných v provozní době školy (např. posezení po besídce dětí ve třídách, pracovní dílny apod.).

 

c)Pobyt mimo areál školy

K zajištění bezpečnosti dětí při pobytu mimo území mateřské školy stanoví ředitelka mateřské školy počet pedagogických pracovníků tak, aby na jednoho pedagogického pracovníka připadlo nejvýše 20 dětí z běžných tříd. Děti jsou pravidelně upozorňovány na pravidla bezpečného chování, které je nutné dodržovat v době pobytu v mateřské škole i venkovním prostředí. Při vzdělávání dětí dodržují pedagogičtí pracovníci pravidla a zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které pro tuto oblast stanoví platná školská a pracovněprávní legislativa.

 

d)Ochrana zdraví a zdravotní způsobilost dítěte

Rodiče jsou povinni předat dítě v mateřské škole zdravé, bez příznaků onemocnění. Vyskytne-li se u dítěte infekční onemocnění, rodiče tuto skutečnost neprodleně ohlásí mateřské škole. Podávání léků dítěti učitelkou v mateřské škole není možné. Učitelky mohou výjimečně podatléky dětem se souhlasem ředitelky školy daným na základě zprávy ošetřujícího lékaře, která přesně popisuje dávkování léků, v případě, že by jinak bylo ohroženo zdraví dítěte.

 

Vzhledem k ochraně zdraví ostatních dětí může pedagogický pracovník, pokud má při přebírání dítěte od zákonného zástupce nebo jim pověřené osoby podezření, že dítě není zdravé, požádat zákonného zástupce o doložení zdravotní způsobilosti dítěte ke vzdělávání formou předložení potvrzení od ošetřujícího lékaře. Trvalý kašel, průjem, zvracení jsou příznaky onemocnění, i když dítě nemá teplotu. Také při nástupu dítěte po jeho onemocnění si může vyžádat pedagogický pracovník od zákonného zástupce dítěte písemné potvrzení od ošetřujícího lékaře, že dítě je zdravé a může být v kolektivu ostatních dětí. Při náhlém onemocnění dítěte, úrazu zajistí pedagog včasné poskytnutí první pomoci. O události a provedených opatřeních neprodleně informuje zákonné zástupce dítěte a ředitele.

 

V případě, že má dítě příznaky onemocnění nebo vši (zahmyzení vší vlasovou - „pediculosis“) má učitelka právo odmítnout přijetí dítěte do kolektivu s ohledem na ochranu zdraví ostatních účastníků vzdělávání.

 

 • Zákonný zástupce je povinen předávat dítě učitelce zdravé, bez příznaků onemocnění, je rovněž povinen informovat školské zařízení o zdravotních obtížích dítěte tj. o případných problémech, které mělo předešlý den či noc.
 • Pedagogický pracovník má právo dítě, které vykazuje známky onemocnění, nepřijmout v daný den do mateřské školy. Pokud zákonný zástupce s tímto postupem nesouhlasí, doloží potvrzení od pediatra s aktuálním datem dne, kdy učitelka dítě odmítla, kde bude uvedeno, že dítě je zdrávo, nevykazuje známky onemocnění a může v daný den do dětského kolektivu. Tiskopis je dostupný v šatnách nebo jej obdrží od učitelky ve třídě.
 • Při příznacích onemocnění dítěte v době pobytu v mateřské škole (teplota, zvracení, bolesti břicha…) jsou rodiče telefonicky informováni a vyzváni k neprodlenému převzetí dítěte do své péče a zajištění dalšího potřebného lékařského ošetření. Děti nemocné se samy necítí dobře, běžný režim je pro ně zátěží a zároveň přenášejí infekci na další zdravé děti v kolektivu a i na ostatní zaměstnance školy.
 • Při zjištění výskytu vši dětské ve vlasech dítěte učitelka neprodleně upozorní na toto zjištění rodiče (zákonné zástupce) a vyzve je k převzetí dítěte do domácí péče, aby nedošlo k šíření na ostatní děti.
 • Rodiče - zákonní zástupci dítěte jsou při zjištění zavšivení dítěte povinni dítě odvšivit a vlasy zbavit hnid.
 • Při zjištění výskytu vši dětské mají rodiče (zákonní zástupci) povinnost upozornit školu na výskyt vší, aby se zabránilo hromadnému rozšíření v dětském kolektivu, a to telefonicky nebo e mailem.
 • Mateřská škola zajistí neprodleně předání informace o výskytu vši dětské ostatním rodičům formou vývěsky tak, aby rodiče ostatních dětí mohli včas provést kontrolu, a tím zabránili dalšímu šíření a opětovnému přenosu vší na již odvšivené děti.
 • Do mateřské školy bude dítě, kterému bylo v mateřské škole zjištěno zavšivení opětovně přijato po té, co zákonní zástupci provedou dostatečné odvšivení s následnou kontrolou vyčesáváním. Dítě bude do mateřské školy přijato po odstranění všech hnid z vlasů.
 • Zákonný zástupce je garantem zdravotního stavu dítěte, má povinnost sledovat zdraví dítěte a „vyloučit“ ho ze vzdělávání v případě onemocnění nebo zahmyzení.
 • Závažné porušení a opakované nedodržování těchto povinností zákonného zástupce bude posuzováno jako porušení Školního řádu. Podle ust. § 35 odst. 1 písm. b) školského zákona je možné i ukončení předškolního vzdělávání dítěte.

e)Bezpečnost při specifických činnostech

Zejména při specifických činnostech, které vyžadují zvýšený dohled na bezpečnost dětí, dodržují pedagogičtí pracovníci i ostatní zaměstnanci školy následující zásady, podrobněji popsané v dalších směrnicích školy, zejména směrnicí k výletům, školám v přírodě a BOZP. Při přesunech dětí na zájmové a jiné aktivity děti vždy doprovází učitelka nebo pověřená osoba. Při chůzi po schodech dbá, aby se děti nestrkaly, chodily klidně, držely se zábradlí. Při přesunech dětí při pobytu mimo území mateřské školy

 • po pozemních komunikacích se pedagogický dozor řídí pravidly silničního provozu, K přecházení křižovatek, silnic používá přechody pro chodce a terčík. Při pobytu mimo areál školy jsou děti oblečeny v reflexních vestách, které zvyšují viditelnost dětí v dopravních situacích a upozorňují řidiče na nebezpečí.
 • pobyt dětí venku v přírodě - využívají se pouze známá bezpečná místa, pedagogičtí pracovníci dbají, aby děti neopustily vymezené prostranství, mají v každém okamžiku přehled o všech dětech, průběžně kontrolují počet dětí.
 • pedagogičtí pracovníci před pobytem dětí zkontrolují prostor a odstraní všechny nebezpečné věci a překážky (sklo, hřebíky, plechovky, ostré, velké kameny, apod.
 • sportovní činnosti a pohybové aktivity - před cvičením dětí a dalšími pohybovými aktivitami, které probíhají ve třídách, popřípadě v jiných vyčleněných prostorách v objektu budovy mateřské školy nebo probíhají na venkovních prostorách areálu mateřské školy, kontrolují pedagogičtí pracovníci školy, zda prostory jsou k těmto aktivitám dostatečně připraveny, odstraňují všechny překážky, které by mohly vést ke zranění dítěte a při použití tělocvičného načiní a nářadí kontrolují jeho funkčnost a bezpečnost, pedagogičtí pracovníci dále dbají, aby cvičení a pohybové aktivity byly přiměřené věku dětí a podle toho přizpůsobují intenzitu a obtížnost těchto aktivit individuálním schopnostem jednotlivých dětí.
 • pracovní a výtvarné činnosti - při aktivitách rozvíjejících zručnost a výtvarné cítění dětí, při kterých je nezbytné použít nástroje, jakými jsou nůžky, nože, kladívka apod., vykonávají děti práci s těmito nástroji za zvýšené opatrnosti a výhradně pod dohledem pedagogického pracovníka školy, nástroje jsou zvlášť upravené (nůžky nesmí mít ostré hroty apod.)

 

f)Zákonní zástupci odpovídají za to, že jejich děti nenosí do školy nebezpečné předměty (léky, zápalky,

zapalovače, ostré předměty, které mohou být příčinou úrazu. Pravidelně kontrolují obsah úložných skříněk.

Všechny děti v mateřské škole jsou pojištěny proti úrazům a nehodám v době pobytu dítěte v mateřské škole a při akcích organizovaných mateřskou školou. Veškeré cennosti (hračky, zlaté náušnice, řetízky, přívěsky, zavazadla odložená v šatnách…), které si dítě do školy přinese, má v mateřské škole na zodpovědnost rodičů a mateřská škola nenese odpovědnost za jejich ztrátu nebo poškození.

 

g)Opatření při úrazu, evidence školních úrazů

Všichni zaměstnanci jsou povinni okamžitě poskytnout první pomoc při jakémkoliv úraze, v případě potřeby přivolají lékařskou pomoc, v nezbytně nutném případě zajistí převoz zraněného do zdravotnického zařízení. Zároveň jsou povinni bezodkladně informovat ředitelku školy a zákonné zástupce dítěte, vyžádat si souhlas s případným ošetřením dítěte od daného lékaře.

Všichni zaměstnanci školy ohlašují ředitelce školy poznatky o tom, že je dítě šikanováno nebo že se šikany dopouští, že je vystaveno týrání či zneužívání i mimo mateřskou školu.

Ředitelka školy, které byl úraz dítěte hlášen, zajistí, aby byly objektivně zjištěny a případně odstraněny příčiny úrazu. Všechny školní úrazy jsou evidovány v knize úrazů.

 

6..     Ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

Důležitým prvkem ochrany před sociálně patologickými jevy je i výchovně vzdělávací působení na děti již předškolního věku, zaměřené na zdravý způsob života. V rámci školního vzdělávacího programu jsou proto děti nenásilnou formou a přiměřeně k věku a schopnostem vedeny k pochopení a porozumění dané problematice seznamovaní s nebezpečím drogové závislosti, alkoholismu, kouření, virtuální závislosti (počítače, televize, video) hráčství vandalismu, kriminality a jiných forem násilného chování a jsou jim vysvětlována pozitiva zdravého životního stylu.

V rámci prevence před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí provádí pedagogičtí pracovníci mateřské školy monitoring vztahů mezi dětmi ve třídních kolektivech s cílem řešit případné deformující vztahy mezi dětmi již v jejich počátcích a to ve spolupráci se zákonnými zástupci, případně za pomoci školských poradenských zařízení.

Důležitým prvkem prevence v této oblasti je i vytvoření příznivého sociálního klimatu mezi dětmi navzájem, mezi dětmi a pedagogickými pracovníky, zaměstnanci školy a mezi pedagogickými pracovníky a zákonnými zástupci.

 

7..     Chování dětí při zacházení s majetkem mateřské školy v rámci vzdělávání

Děti jsou pedagogy a zaměstnanci školy vedeny k ochraně majetku školy. Po dobu vzdělávání při pobytu dítěte v mateřské škole zajišťují pedagogičtí pracovníci, aby děti zacházeli šetrně s učebními pomůckami, hračkami a dalšími vzdělávacími potřebami a nepoškozovali ostatní majetek mateřské školy.

Do mateřské školy si děti mohou donést svoji oblíbenou hračku pouze v případě, když splňuje bezpečnostní podmínky a se souhlasem pedagoga. Po dobu pobytu v prostorách mateřské školy jsou zákonní zástupci povinni chovat se tak, aby nepoškozovali majetek mateřské školy a v případě, že zjistí jeho poškození, nahlásili tuto skutečnost neprodleně pedagogickému pracovníkovi školy.

 

8..     Stanovení podmínek pro úhradu úplaty za předškolní vzdělávání

Stanovení úplaty za vzdělávání a její úhrada se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., (Školský zákon) a prováděcí vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání v platném znění., je stanoveno na dobu od 01. 09. do 31. 08. aktuálního školního roku, viz. příloha Školního řádu č. 1.


9..     Školní stravování

Stravování probíhá podle platné legislativy. Skladba jídla je v souladu s právními předpisy a stravovacími normativy podle vyhlášky MŠMT ČR č.107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších právních předpisů. Velikost porcí odpovídá stravovacím normám (viz uvedená vyhláška).

Celodenní stravování – přesnídávka, oběd, svačina.

Polodenní stravování- přesnídávka, oběd.

Oběd se skládá z polévky, hlavního chodu a nápoje.

Kromě jídel zajišťuje školní jídelna pitný režim (čaje, ovocné šťávy, vitamínové nápoje, džusy, vodu). Děti mají možnost pitného režimu v průběhu celého pobytu v mateřské škole v samoobslužném režimu podle vlastního pocitu žízně.

Přihlášení ke školnímu stravování je provedeno automaticky při zápisu dítěte do mateřské školy. Při zahájení školního roku je nutno nahlásit učitelce režim stravování – celodenní nebo polodenní. Při celodenním stravování dostává dítě odpolední svačinu s sebou při mimořádném a včas nahlášeném odchodu domů po obědě.

Jídelníček je zveřejňován v pátek na týden následující, změna je vyhrazena v závislosti na dodavatelích.

Všechny děti - strávníci mají automaticky přihlášeno stravování ve všech stravovacích dnech.

Zrušení-odhlášení stravy na vybrané dny je možné nejpozději do 13 hodin dne předcházejícího dni, ve kterém dochází ke změně - den na který je oběd odhlašován. Po dnech pracovního klidu (většinou pondělí) je možné odhlásit stravu do 7,30.

Vzhledem k financování stravování je nutné dodržovat platební kázeň při splatnosti úhrad!!!

Stravné se platí zálohově (záloha ve výši počtu celodenních stravovacích dnů v měsíci červen daného šk. roku) platba je splatná do 5. září, následující předpis měsíční platby pouze za odebrané obědy v daném měsíci, předepsaná částka je splatná vždy do 5. dne v novém měsíci.

V případě dítěte s dietním stravováním je zajištění stravování řešeno individuálně se zákonnými zástupci.

 

10..  Ukončení vzdělávání dítěte v mateřské škole

Ø  ze strany mateřské školy

ředitelka mateřské školy může po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání z důvodů uvedených ve  školním řádu,

Ø  ze strany zákonných zástupců je možné vzdělávání ukončit na základě písemného oznámení

zákonných zástupců vedení školy s uvedením data a důvodu ukončení docházky.

 

11..  Zabezpečení budovy MŠ

Školní budova je volně přístupná zvenčí pouze v době, stanovené pro přijímání dětí, nebo kdy je dozírajícími zaměstnanci školy zajištěna kontrola přicházejících osob. Každý z pracovníků školy, který otevírá budovu cizím příchozím, je povinen zjistit důvod jejich návštěvy a zajistit, aby se nepohybovali nekontrolovaně po budově. Během provozu školy jsou zevnitř volně otevíratelné dveře uzavřeny.

 

12..  Další bezpečnostní opatření

Ø  Ve všech prostorách mateřské školy platí přísný zákaz kouření, požívání alkoholu, drog, používání nepovolených elektrických spotřebičů, odkládání osobních věcí nebo zavazadel zaměstnanců, dětí nebo rodičů na místa, která k tomu nejsou určena.

Ø  V šatnových skřínkách má dítě k dispozici nutné oblečení pro osobní potřebu na daný den, rodiče jsou povinni denně provést kontrolu úložných prostor a odstranit co do skřínky nepatří a dětské práce si odnést domů nebo je na místě zlikvidovat.

 • Do celého venkovního areálu i vnitřních prostor budovy škol je zakázán vstup se psy, z bezpečnostních a hygienických důvodů. Není možné zvířata zanechat ani v blízkosti hlavního vstupu na vodítku a odejít. Žádáme všechny rodiče o dodržování tohoto opatření.
 • V prostoru školy platí zákaz odkládat dětská vozidla, kola a kočárky ve společných prostorách šaten a na chodbách!

 

 

13..  Závěrečné ustanovení

Seznámení se Školním řádem a jeho dodržování je závazné pro zákonné zástupce dítěte, pedagogy a zaměstnance školy.

Tento školní řád nabývá platnosti dnem podpisu ředitelkou školy a je účinný od 1. 9. 2016.

Veškeré dodatky, popřípadě změny tohoto školního řádu mohou být provedeny pouze písemnou formou a před nabytím jejich účinnosti zabezpečí zaměstnavatel seznámení všech zaměstnanců mateřské školy s obsahem tohoto školního řádu a jeho dodatky a budou o nich informování zákonní zástupci dětí.

O vydání a obsahu školního řádu informuje mateřská škola osobně zákonné zástupce a zveřejní jej na viditelném místě v šatnách mateřské školy.

 

 

 

V Praze 1. 9. 2016                                                                                                          Bc. Daniela Daňková

                                                                                                                                        ředitelka školy